CÒMICS

SESSIÓ 1
Activitat prèvia: Inventem històries curtes.
Es prepara un cartell amb els següents apartats: Protagonistes, Lloc de l’acció, Temps (hora i atmosfèric, Inici del conte, Nus (optatiu) i Desenllaç.
Inventem_histories_2.png
En Jordi i la Clara

Inventem_histories_1.png
El gat i el gos
En parelles hauran de redactar un petit conte focalitzant el treball en el Inici, el Nus i el Desenllaç. Es pot donar només l’inici, o el desenllaç, els dos, o només el nus. L’objectiu és repetir aquesta activitat perquè s’habituïn a tenir present aquests tres apartats de la història i a situar-la en un lloc i en un temps.

Alguns exemples d’històries inventades amb aquesta activitat:

Layout_per_comic.png
Layout per comic

Activitat 1: Còmic.
Disseny de pàgines. Portar uns quants còmics a la classe per ensenyar-los i analitzar la seva estructura, dibuix, expressió, etc.

Exposar el resultat de l’activitat del torn anterior sobre expressions, sorolls i onomatopèies com a part important d’un còmic.

Proposar la realització d’un còmic amb un full DinA3 doblegat per la meitat (si pot ser de color, millor) de manera que surtin 4 pàgines.

Retallar vinyetes, amb diferents formes, i enganxar-les al full (3-4 per pàgina). Pensar un o dos personatges, una situació, un inici, un nus i un final o desenllaç (deixar el títol per al final).

“Treballar” els personatges i la història en paper reciclat, per després passar-ho al còmic.

Començar a dibuixar i a escriure amb bona lletra o amb lletra de pal!

SESSIÓ 2

Activitat prèvia: Ordena les frases.docx
Donar una llista de frases curtes simples: subjecte, verb i complement (sense punts, ni comes, ni majúscules. Demanar als nens que les ordenin per fer una història amb sentit. A la pissarra digital (un cop ordenades) posar punts, comes i majúscules. Subratllar el subjecte (quí ho fa?) i el verb (què fa).
Objectiu: adonar-se de la importància dels punts i les comes i evitar així els “i”, “llavors”. Adonar-se que amb estructures simples es pot elaborar un discurs complex.

Activitat 2: Còmic.
Donar temps tota la sessió per dibuixar, escriure, i completar el còmic amb el títol i els crèdits. Es pot pintar o repassar amb un bolígraf tipus “Pilot” negre. Repassar algunes convencions tipus - , !, ?, ; , majúscula, ...

Si no s’acaba a classe es pot proposar acabar-lo a casa (prèstec de material?).

Veieu aquí uns quants còmics que es van elaborar en el taller.
Material:
Còmics, produccions del torn anterior (expressions), DIN A 3 de colors, regles, paper blanc, paper per reciclar. Tisores, cola, llapis, pilots negre,
Diccionaris pictòrics. Paper, papers de colors, tisores, colors, plantilles cal·ligrames, clips de paper, llapis, pilots.

Accions:
  • Enregistrar els resultats dels Còmics, posant especial atenció en les idees, l’organització i estructura i en l’expressió.
  • Exposar còmics, i/o escanejar-los per pujar-los al Issuu i/o fer llibre de còmics.
  • Imprimir les “Històries curtes” de l’activitat inicial perquè cada alumne se’n pugui endur una còpia


OBJECTIUS

1. Desenvolupar l’expressió gràfico - literària tot emfatitzant el treball de les idees, l’organització del text i l’expressió.
Personatge.png
Personatge

2. Adonar-se que amb els mateixos inicis i desenllaços es poden elaborar diferents nusos.
3. Valorar la col·laboració, en parelles, com a mitjà per assolir un fi.


Per a conèixer més sobre el treball de còmics amb nens i nenes es poden visitar els següents webs:

També es poden trobar mostres de còmics per ensenyar a Google / imatges/ “còmics infantils”

Es pot deixar als alumnes que busquin a google imatges per als seus personatges o objectes, tot escrivint “dibuix de” seguit del nom de l’objecte que es vol trobar (en anglès funciona millor: “drawing of a hand” “drawing of a car”...)

Si es tenen a l'abast aquests llibres proporcionen bons resultats:
  • Mark Linley, 1995. How to draw anything. Clarion
  • Andrew Wright, 1994. 1000 Pictures for Teachers to Copy. Nelson ELT