UNA HISTÒRIA "OBLIGADA"
Sessió 1
Activitat prèvia: Una mini història oral.
Donar dues targetes de colors diferents a cada nen/a. En una han d’escriure el seu nom i en l’altre un lloc on els agradaria anar o visitar. Fer que s’ordenin o s’agrupin en parelles (per exemple per data de naixement). En cinc minuts han de preparar un mini conte (oral sense escriure res) en el qual els protagonistes siguin ells dos i que apareguin els dos llocs que han pensat. Davant de la classe hauran de explicar el conte en veu alta, tot improvisant. Recordar que la història ha de tenir un inici, un nus i un final.
4.png
5.png

Activitat 1: Una història obligada. (Prova diagnòstica)
Tallar tires de paper de tres colors diferents. En les tires d’un color escriure noms de personatges famosos, reals o de ficció. En les tires d’un altre color escriure escenaris, llocs, ciutats, països… En les tires del tercer color escriure dos o tres adjectius.

1.png2.png3.png

Posar les tires en tres pots diferents i demanar als nens i nenes que agafin una tira de cada pot. Amb els personatges, l’escenari i els adjectius, demanar que escriguin una història curta, on apareguin totes les paraules. Oferir una per treballar sense explicar l’ús dels marges, separació de paràgrafs o sangries.
S’ha de procurar que la història tingui un principi, un nus i un final. En acabar hauran d’escriure un títol. També és força important que facin un dibuix per il•lustrar-la (aquest és un exemple de història redactada per una alumne de 3r: ).


Sessió 2
Activitat prèvia: Jeroglífics.
Mostrar una pàgina amb jeroglífics i resoldre’n alguns com a mostra. Donar temps perquè resolguin els altres. Animar-los a que facin el seu propi jeroglífic. Portar-ne de preparats per aquells nens i nenes que tinguin més dificultats.
Aquí hi teniu uns quants exemples de jeroglífics realitzats pels nens i les nenes de l'escolaActivitat 2: Una història obligada.
Acabar l’activitat de Una història obligada. Posar títol, acabar dibuix, repassar i corregir.

Activitat extra: “For the birds” (Pixar).
Veure aquest petit vídeo com a mostra de la quantitat de coses que es poden explicar sense paraules (Ens permetrà fer comentaris sobre la pel•lícula i introduir la crítica cinematogràfica). http://www.youtube.com/watch?v=yJzQiemCIuY
Material per les dues sessions:
Paper, papers de colors, colors, pautes, jeroglífics, clips de paper, llapis.

Accions:
• Correcció de la prova diagnòstica amb la rúbrica elaborada segons els "Sis trets de l'escriptura" (Rúbrica per l’avaluació de l’escriptura creativa) i enregistrament dels resultats en una graella.
• Recull dels jeroglífics per exposar, primer, i fer un petit llibre, després.

OBJECTIUS

1. Diagnosticar els sis trets de l’escriptura: idees, organització, expressió, vocabulari, fluïdesa i convencions.
2. Treballar l’abstracció del jeroglífic, la imaginació i l’expressió mitjançant dibuix i paraula.
3. Emfatitzar la importància de l’inici, el nus i el final en l’escriptura d’una història (organització).

Per jeroglífics infantils podeu veure també: