RUBRICA PER L’AVALUACIÓ DE L’ESCRIPTURA CREATIVA.
Educació primària. Descriptors per al Cicle Mitjà.

Aquesta és la rúbrica que hem utilitzat per avaluar els escrits del taller d'escriptura creativa dels nostres alumnes. Ha estat una adaptació d'una rúbrica publicada per Education Northwest i que es pot trobar a 6-Point Illustrated for K-2
Per saber més de les rúbriques com a eines d'avaluació:

Marc europeu comú de referència per a les llengües

6+1 Trait® Rubrics (aka Scoring Guides)(En anglès)

K-2 Illustrated beginning writer's rubric (un exemple de rúbrica nens i nenes de 7 a 11 anys. En anglès) 774.pdf


Article d'Àngel Solans. (Quadern – 16 desembre 2006) Enriquint l’avaluació amb Rúbriques. (Transcrit a continuació)

L’avaluació és una de les activitats més delicades de l’ofici de professor i un dels puntals de l’èxit en la feina d’ensenyar. Això és indiscutible. Una bona avaluació orienta correctament els alumnes, els tranquilitza i els ajuda a entendre allò que el professor demana. També serveix al professor: l’obliga a replantejar-se què ha d’ensenyar i com ho ha de fer. Segurament el disciplina en el treball quotidià i li enriqueix el discurs i el mètode.
examen
examen
Generalment, els professors ens sentim força còmodes planificant examens. Muntem exercicis on una pregunta, que és reflex d’una competència o un contingut, es valorada en funció de la qualitat de la resposta de l’alumne. Fins aquí raonablement senzill, tradicional i segur. La cosa es complica quan encarreguem als nostres alumnes tasques que ensinistren de forma poc clara habilitats diferents. Com hem d’avaluar un debat de classe, un mural, un informe de laboratori o un assaig escrit? De vegades eludim aquesta complexitat tirant pel camí del mig i en simplifiquem el procés; posem una nota a l’engrós que valora l’activitat en conjunt o posem un ‘positiu’ si la feina ens ha agradat sense donar oportunitat a l’alumne de descobrir què ha fet bé i què no. Com tampoc no ens sentim massa segurs ni satisfets amb aquesta avaluació de baix compromís, a l’hora de qualificar la matèria ens refugiem en les estratègies convencionals: el què compta per la nota de trimestre són els exàmens, la resta pot acabar esdevenint un complement vaporós d’importància secundària. Els estudiants, per la seva banda, perceben immediatament el model d’avaluació dels seus professors i s’adapten. Si un adolescent observa, per exemple, que el seu professor en el fons no es preocupa per avaluar la riquesa oral en la seva exposició a la classe, tampoc es preocuparà massa en concentrar-se i arrodonir aquesta habilitat o si veu que un treball escrit s’avalua només pel document lliurat, només li interessarà generar un treball amb bon aspecte, ni que sigui copiat.
Les rúbriques són instruments que poden ajudar el professor a orientar l’avaluació d’activitats complexes. Formen part de la tradició educativa anglosaxona i, a poc a poc, es van consolidant al nostre país. La rúbrica és un document senzill, organitzat en forma de taula. A les files es llisten totes les competències en què es pot desglossar una activitat. Les columnes indiquen la gradació en la qualitat amb que es poden resoldre aquestes competències, de molt malament a molt bé, o a l’inrevés:

rubrica
rubrica


Les cel·les es van omplint amb la descripció detallada de la competència que s’assoleix en cadascun dels esglaons.

La rúbrica és, doncs, un document que delimita el que és avaluable i ho concreta en nivells d’eficiència. Des d’aquest punt de vista és un instrument útil per a l’equip de professors perquè
  • Supera en detall a l’avaluació amb un número o una lletra.
  • Obliga a analitzar els components didàctics de les tasques que fan els estudiants.
  • Ajuda a consolidar el protagonisme a situacions d’avaluació més motivadores pels alumnes.
  • La pròpia tasca de confecció de les rúbriques pot portar l’equip de professors a una profitosa discussió sobre allò que s’ha d’avaluar dels alumnes, com s’ha de valorar i quin graus d’eficiència es poden observar.
  • La rúbrica també pot ser útil a l’estudiant. Si és senzilla, comprensible i en coneix el contingut o, fins i tot en els casos més excel·lents, si ha pogut participar en la seva elaboració.
Com tot instrument, les rúbriques no són ‘la solució’ a les necessitats d’avaluació, també tenen el seu costat fosc:
  • Una mala rúbrica és desmotivadora pel professor i pels alumnes. Si les habilitats no estan ben definides o l’esglaonament és massa ambigu, el document es gira en contra l’avaluador i pot crear més confusió que servei ens fa.
  • He pogut observar que les rúbriques provoquen el rebuig inicial d’alguns professors, especialment els que van haver de patir l’hiperformalisme de les programacions als primers temps de la LOGSE.
  • Les rúbriques no treuen feina al professor. Avaluar cadascun dels ítems d’aquestes fitxes per a cadascun dels estudiants de la classe pot demanar tan o més temps que l’elaboració i correcció d’examens convencionals i molt més temps que la correcció a l’engrós d’un treball escolar.
La rúbrica és, en definitiva, una forma més d’avaluar, potser més potent i subtil que altres instruments convencionals. Buscar-li un lloc al nostre sistema d’avaluació, redactar-ne alguna i discutir-la amb els companys de Departament o d’Equip Docent pot ser, segurament, una bona manera de millorar la nostra qualitat de treball.

Documentació:

http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3 (Descripció de la metodologia de les rúbriques, en castellà. Hi ha exemples de rúbriques)
Creating Rubrics (Article sobre la creació de rúbriques)
http://www.rubrics4teachers.com/ (Diferents models de rúbriques, en anglès).
http://webquest.sdsu.edu/rubrics/weblessons.htm (Lloc sobre recursos per a pensar i fer rúbriques)
http://rubistar.4teachers.org/index.php (Generador de rúbriques en línia. Disponible en castellà)
http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/ (Generador de rúbriques en línia. En anglès i de pagament)
Proposta de Rúbrica per a Blocs d’Anibal de la Torre
http://www.rubrics.com/ (Web de rubricator, programa de generació de rúbriques)
http://intranet.cps.k12.il.us/Assessments/Ideas_an… (Banc de rúbriques)
http://www.ncsu.edu/midlink/ho.html (Recursos de rúbrica, en anglès)