TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA
al Cicle Mitjà de Primària

mur2.jpgPROJECTE: MILLORAR LA COMPETÈNCIA ESCRITA DELS NOSTRES ALUMNES


1. Justificació del projecte

L’expressió escrita és una de les competències integradores per excel·lència, doncs aglutina en un sol conjunt d’activitats els principals processos cognitius que intervenen en un context escolar, acadèmic i professional, des de la gestió de la informació fins a l’argumentació.
Entenem l’escriptura com un procés i no únicament com un producte. No limitem el desenvolupament d’aquesta competència a la correcció gramatical i als aspectes formals i de presentació, sinó que la considerem l’entorn en el qual els nens i nenes posen en joc, de manera integrada, la seva creativitat, les seves habilitats de recerca i tractament de la informació, el seu pensament crític i analític, les seves capacitats argumentatives i la seva comprensió de continguts diversos, sense oblidar les seves capacitats d’organització i de gestió del temps.

2. El Taller d’Escriptura Creativa.

L’aprenentatge de l’escriptura comença a Educació Infantil i continua durant tots els nivells d’Educació Primària. A més, està present en totes les àrees del currículum. Per això s’han de fomentar l’expressió escrita no només des de les àrees de llengües sinó en totes les àrees. Tot el professorat del centre ha d’estar implicat ("Tots els mestres són mestres de llengua") i dins de les programacions de totes les àrees ’han d’incloure activitats dirigides a fomentar l’interès, l’ús i el gust per l’escriptura. Hem d’aconseguir formar escriptors competents per que puguin comunicar-se, per fer-se entendre, per aprendre, per divertir-se,...

3. Objectiu general del taller d'escriptura

Millorar la competència d’expressió escrita dels nostres alumnes,
  • Adquirint la fluïdesa i l’organització dels textos adequades a l’edat
  • Escrivint diferents tipus de textos
  • Observant l’ortografia correcte, i
  • Ampliant vocabulari

4. Organització

Dues tardes a la setmana. Una hora i mitja. Grups de 12-13 alumnes de 3r i 4rt de primària. es pot implementar a 5è i 6è amb noves propostes o modificació de les que en aquesta Wiki es presenten.

5. Metodologia

Taller basat en el model dels “Sis trets de l’escriptura” ("Six traits of writing").

6. Seguiment i avaluació

L’ avaluació es realitzarà
  • A l’inici de curs una prova diagnòstica corregida amb la Rúbrica per a l’avaluació de l’escriptura (basada en els sis trets de l’escriptura)
  • Durant el curs es tindran en compte la metodologia, les diferents activitats i produccions, els materials emprats i els resultats dels alumnes.
  • Al final de curs es farà una prova similar a la diagnòstica corregida amb la mateixa eina per avaluar els resultats i fer propostes de millora.